Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Vízellátás

1. Jelenlegi állapot

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén található valamennyi település rendelkezik közműves ivóvízellátással. A vízbeszerzés mindenütt rétegvíz igénybevételével történik. A legfontosabb naturális adatokat az alábbi táblázat mutatja be: 

Ellátott települések száma, aránya:
49 db (100%) 
Lakások száma összesen:
118 466 db        
Ellátott lakások száma, aránya:
113 863 db  (96%) 
Ellátott területen lévő bekötés nélküli lakások száma, aránya:
5 196 db   (4%) 
Éves víztermelés:
16 010 millió m³/év 

A térségben korábban tapasztalt vízmennyiségi és minőségi problémák kiküszöbölése érdekében az ivóvízellátás jelentős mértékben regionális, illetve kistérségi vízmű rendszerek segítségével valósult meg. A Békés megye déli részén található Maros hordalékkúp kedvező mennyiségi és minőségű vízkészlete meghatározó működési területünk ivóvízellátásában. 


2. Ivóvízminőség-javító program

Az Európai Unióhoz való csatlakozás során Magyarország nem kért az emberi fogyasztásra szolgáló ivóvíz minőségéről szóló 98/83 EK irányelvekben meghatározott feltételek teljesítése alól mentességet. Ebből következik, hogy az irányelvben előírt határértékek hazai jogrendbe való beemelése és az irányelvben megadott határidők hazánkra nézve is kötelezőek.

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről a Kormány 47/2005. (III.11.) rendelettel módosított 201/2001. (X.25.) rendelete intézkedik, amely szerint 2006. december 25-ig kell az ivóvízminőség-javító program I. ütemét teljesítenie Magyarországnak, míg a II. ütem befejezési határideje 2009. december 25.

A rendelet 6. számú mellékletének A) fejezete határozza meg az I. ütem, a B) fejezete pedig a II. ütem teljesítendő ivóvízminőség-javítási feladatait. Az I. ütemben a 30 µg/l-nél magasabb As tartalmú, az 1,0 mg/l koncentrációnál nagyobb bór tartalmú, az 1,5 mg/l-nél nagyobb fluorid tartalmú és a 0,5 mg/l koncentrációnál nagyobb nitrit tartalmú ivóvizek tisztítását kell megvalósítani. A II. ütemben azokon a településeken kell beavatkozni, ahol az As tartalom 30-10 µg/l között van, valamint az ammónium tartalom meghaladja a 0,5 mg/l értéket.

A 47/2005. (III.11.) Kormányrendelettel módosított 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet melléklete szerint a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén a program I. ütemében 6 településen illetve külterületi lakott helyen 37914 fő, míg a II. ütemben érintett 40 településen illetve külterületi lakott helyen további 273735 fő ivóvízminőség javítását kell megoldani.

Az Igazgatóság működési területét érintő ivóvízminőség-javítási feladatok a 47/2005. (III.11.) Korm. rendelettel módosított 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet alapján I. 
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén az ivóvízminőség-javítás a 49 településből 46-ot érint.

Tekintettel az ivóvízellátás jelenlegi Békés megyei helyzetére – területünkön 1 db regionális és 2 db kistérségi vízműrendszer üzemel -, műszaki és gazdasági okok miatt az ivóvízminőség-javító program megvalósítása során nem kerül a Kormányrendeletben előírt két teljesítési határidő megkülönböztetésre.

Az ivóvízminőség-javító programban résztvevő Békés megyei települések: 

A Közép-Békési Regionális Vízmű Rendszerről ellátottak:
01. Békés
02. Békéscsaba
03. Bélmegyer
04. Csabaszabadi
05. Csárdaszállás
06. Dévaványa
07. Doboz
08. Gyomaendrőd
09. Kamut
10. Kétegyháza
11. Kétsoprony
12. Körösladány
13. Köröstarcsa
14. Körösújfalu
15. Kötegyán
16.Lökösháza
17.Méhkerék
18.Mezőberény
19.Murony
20.Okány
21.Sarkad
22.Sarkadkeresztúr
23.Szabadkígyós
24.Tarhos
25.Telekgerendás
26.Újkígyós
27.Újszalonta
28.Vésztő

Az Orosházi Kistérségi Vízműről ellátottak:
1. Csabacsűd
2. Szarvas
 

A Szeghalmi Kistérségi Vízműről ellátottak:
1. Szeghalom
2. Füzesgyarmat
 

Helyi vízműről ellátottak:
01. Csorvás
02. Ecsegfalva
03. Elek
04. Gerendás
05. Geszt
06. Gyula
07. Hunya
08. Kardos
09. Kertészsziget
10. Kondoros
11. Mezőgyán
12. Nagykamarás
13. Örménykút
14. Zsadány

Az ivóvízminőség javítása működési területünkön a Békés, Csongrád és Bács-Kiskun megyéket felölelő Dél-alföldi Régió ivóvízminőség-javító programja keretében fog megvalósulni. A tervek szerint az ivóvízminőség-javító program 90%-ban EU-s és magyar állami pénzügyi támogatások, valamint 10%-ban helyi (elsősorban önkormányzati) pénzügyi források igénybevételével realizálódik. 

2005. évben a Dél-alföldi régió ivóvízminőség-javító programja az előkészítési feladatok elvégzése érdekében a Nemzeti Fejlesztési Hivataltól 1,524 milliárd forint vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásban részesült, melyet a kormány 1067/2005. (VI. 30.) határozata deklarált. A támogatás kedvezményezettje a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium, mely szervezet 508 millió forint saját forrással vesz részt a program előkészítésében. A teljes program előkészítésére így összesen 2,032 milliárd forint áll rendelkezésre. 

Az előkészítés az alábbi 7 közbeszerzési követelményekkel megvalósítható feladatot foglalja magában:
- hidrogeológiai adatbázis pontosítása,
- hálózat-rekonstrukciós igényfelmérés,
- elvi vízjogi engedélyes tervek, megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatástanulmányok, környezeti hatások nem műszaki összefoglalója,
- PR stratégia elkészítése,
- optimális üzemeltetői struktúra tanulmánya,
- pénzügyi költséghaszon elemzés,
- vízjogi létesítési engedélyes tervek, kiviteli tervek készítése (piros FIDIC szerint), rekonstrukció, távvezetékek (piros FIDIC) létesítési engedélyeinek beszerzése.

2006. évben megtörtént az első két közbeszerzési eljárás meghirdetése és sikeres teljesítése. Az elkészült tervdokumentációk a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorciumnál – melynek ügyvivő képviselője a DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. – rendelkezésre állnak. 

2007. évben, sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása után a Dél- alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium megbízásából a DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. szerződést kötött az Aquaprofit-Főmterv’tt–Öko Konzorciummal, mint vállalkozóval. A vállalkozási szerződés tárgya az előzetes megvalósíthatósági tanulmány, az elvi vízjogi engedélyes tervek, az EU Kohéziós Alap támogatási kérelemben felhasználásra kerülő megvalósíthatósági tanulmány, a pénzügyi- és költséghaszon elemzés, a környezeti hatástanulmányok és a környezeti hatások nem műszaki összefoglalójának elkészítése. A tervezési feladat teljesítésének módosított véghatárideje: 2009. április 30. 

2007. év második felében - szintén sikeres közbeszerzési eljárás után - a DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. szerződést kötött az Öko Zrt.-vel, mint vállalkozóval. A szerződés tárgya a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program keretében az „Optimális üzemeltetési struktúra tanulmányának” elkészítése. Jelenleg a feladattal kapcsolatos alapadatok összegyűjtése, egyeztetése folyik mind az üzemeltetőkkel, mind az érintett önkormányzatokkal. Ez a projekt természetesen szoros összhangban kell, hogy legyen az ivóvízminőség-javító program tényleges műszaki megoldásait meghatározó elvi vízjogi engedélyes, megvalósíthatósági tanulmányt magában foglaló projekttel. 

2008. tavaszán el készült a több, mint 220 települést érintő előzetes megvalósíthatósági tanulmány. Ezt követően az EMT társadalmi értékelése is lezajlott. Ugyancsak elkészült az Optimális üzemeltetési struktúra tanulmány (Helyzetértékelés, Javaslat) és az Optimális üzemeltetési struktúra bevezetéséhez szükséges Cselekvési terv munkaközi változata is. 

2009-ben kell sor kerüljön az Aquaprofit-Főmterv’tt–Öko Konzorciummal kötött szerződésben foglaltaknak megfelelően az egyéb dokumentációk elkészítésére, mint elvi vízjogi engedélyes tervek, környezeti hatásvizsgálatok stb. Ezt követően lehet a pályázatot az EU Kohéziós Alap támogatás elnyerésére benyújtani, amelyet a Régió fog menedzselni.
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400